Budget och personalförändringar

NSF har som utgångsläge en underfinansierad budget för 2019 om 3,6 miljoner. Nu har vi fått indikationer om att vi, Junis och UNF får 7,5 miljon mindre att dela på 2019, troligtvis ännu mindre. Förbundsstyrelsen räknar med en minskning av intäkterna med 3 miljoner för 2019. För 2020 kan vi ännu inte få någon prognos då det bygger på hur mycket prenumeranter vi får in i år och början på nästa som genererar intäkter vidare.

Förbundsmötet 2017 tog beslut om att NSF:s budget för 2020 och 2021 behöver presenteras i balans för det löpande arbetet där personalen ingår. Tillfälliga satsningar behöver tydligt specificeras. Med detta i ryggen kände FS att det var ansvarsfullt gentemot medlemmarna och förbundsmötet att revidera budgeten för 2019 när vi nu får besked om minskade intäkter. Genom att kapa bort 3 miljoner i den reviderade budgeten landar förbundet på en budget för 2019 enligt samma utrymme som förbundsmötet gav. Eftersom personalen utgör nära 50 % av förbundets totala kostnader innebar det beslutet att hälften av kostnaderna behöver tas från personalbudgeten. Det innebär att personalorganisationen behöver spara 1,5 miljon kronor vilket innebär cirka tre tjänster.

Efter beslutet den 20 maj informerade generalsekreteraren personalen om situationen innan en facklig förhandling genomfördes. Efter att ha gjort prioriteringar av innevarande arbetsplan tillsammans med arbetsutskottet beslutades att ta bort följande tjänster från organisationen: Program- och utbildningssekreterare, Internationell sekreterare och en biträdande generalsekreterare. Förändringarna motiveras i de två första fallen av att de tjänsterna innehåller flera arbetsuppgifter som vi numera får ta del av genom gemensamt arbete i Scouterna och IOGT-NTO-rörelsen. Den sista tjänsten motiveras med att det inte är rimligt att ha tre chefer på en organisation som består av 12 medarbetare.

Ally Norgrens provanställning som verksamhetsutvecklare har avslutats. Niklas von Braun som tidigare arbetat med program- och utbildningsfrågor erbjöds en tjänst som verksamhetsutvecklare med placering i Stockholm, som han tackat ja till. Tyvärr innebär personalförändringarna att vi får säga stort tack till Emilia Sandgren och Lina Kurttila för deras insatser i personalgruppen.

Personalförändringarna innebär ändrad verksamhetsutvecklare för Svea och Gävleborgs distrikt samt för de distriktslösa kårerna. Se här vem som är ansvarig för vilket område. Under början av hösten kommer kommittéer och arbetsgrupper som har stöttning från personalgruppen att få besked om vem som stöttar vilken grupp. Förbundsstyrelsen har en förståelse för att personalorganisationen nu kommer att behöva prioritera bland sina arbetsuppgifter.

De övriga 1,5 miljoner kronorna sparas på olika områden i budgeten där fokus har varit att kapa så lite som möjligt i de poster som direkt påverkar den enskilda medlemmen, som exempelvis olika typer av bidrag. Glädjande nog kan vi se att insamlingsarbetet bär frukt, om än i långsam takt. Då de insamlade medlen inom ramen för IOGT-NTO-rörelsen ideell förening ökat varje år är det nu möjligt att minska på de medel vi bidrar med för att finansiera uppbyggnaden av det arbetet. Det utgör en stor del av besparingen tillsammans med mindre utveckling av eBas under 2019. Då vår kommitté som arbetat med program och utbildning valt att prioritera bort programarbete nu när metodmaterialet Klartänkt lanserats fanns också utrymme att kapa där. Införandet av kurshelgen Kompassen har också gjort att resurserna kan användas mer effektivt när fler aktiviteter samordnas.

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND