På väg

Förbundsmötet i Örebro fattade beslut om att anta den strategi som förbundsstyrelsen föreslagit. Strategin verkar i två nivåer, både på förbundsnivå och på kårnivå, för de som vill. Strategiarbetet på kårnivå sker genom ”På Väg” och kan kort beskrivas som den process som strategikårerna under cirka 2 år kommer att arbeta med då de genomför 75 % av de 11 kårmål som finns att välja bland.

Vad innebär det då att vara en strategikår?

Väljer ni att vara bli strategikår så innebär det att ni under cirka två års tid kommer genomföra ett antal kårmål. Processen som kåren genomgår när ni jobbar med kårmålen har vi valt att döpa till ”På Väg”. I detta arbete har ni möjlighet att få hjälp av en konsulent eller annan personal. Vi har även tagit fram en rekommenderad ordning på dessa mål som vi hoppas ska gagna er kår på bästa sätt.

Ordningen är anpassad utefter vad som kommer diskuteras under de olika träffarna, exempelvis kan det vara svårt att ta fram en kårhandbok innan kåren har hunnit diskutera hur kåren vill ha det var gäller mottagandet av nya ledare och så vidare.

Den rekommenderade ordningen:

A. Kårstrategi
E. Öppen scoutkår
C. Nykterheten i praktiken
F. Kommunikationsplan
D. Kårhandbok
H. Kåren på internet
K. Deltagande i målprojekt B3, Om att leda insidan
Några av kårmålen saknas i listan och när i tiden de genomförs i förhållande till de andra målen spelar ingen större roll.

B. Deltagande i förbundsråd på temat lokalt engagemang
G. Profilerad kommunikation
I. Skyltad lokal
J. Kårsupport

Har er kår ännu inte beslutat er för om ni vill vara en strategikår eller ej? Vi rekommenderar er att i alla fall genomföra kårmål A, vid den träffen får ni möjlighet att diskutera hela strategin och fundera på hur den kan påverka just er kår och vad det i så fall skulle kunna innebära.

Om ni ännu inte haft kontakt med er kontaktkonsulent så kan ni höra av er till Lina Kurttila som är Bitr. Generalsekreterare med medlemsstrategiskt fokus, lina.kurttila@nsf.scout.se, för mer information.

Grafik löv 1

Kårmål

Här nedan hittar du alla kårmålen och en kort beskrivning av var och en av dem.

A. Kårstrategi

Är målet kopplat till en workshop?
Ja.

Tid för genomförande
En träff på cirka 3 timmar

Vilka bör deltaga? 
Alla i kåren som är över 15 år och som vill vara med.

Kort information om kårmålet
Under träffen får kåren möjlighet att diskutera strategin för att se vilka delar av den som är relevanta för kåren och vilka kårmål kåren vill fokusera på att arbeta med de närmaste två åren.

Syfte med kårmålet
Att tillsammans i kåren gå igenom vad strategin innebär både för förbundet, kåren och den enskilda medlemmen samt planera kårens arbete som strategikår.

B. Deltagande i förbundsråd på temat lokalt engagemang

Är målet kopplat till en workshop?
Ja.

Tid för genomförande
Hela helgen som förbundsrådet äger rum. Om det behövs mer inspiration efter förbundsrådet kommer en konsulent ut och pratar mer om scoutings roll i samhället och hur kåren kan komma igång.

Vilka bör deltaga?
Minst en representant från varje kår.

Kort information om kårmålet
Förbundsrådet 2014 har temat ” scoutings roll i lokalsamhället”. Kårmålet uppnås genom att en från kåren deltar aktivt på förbundsrådet 2014 och därigenom får inspirationsmaterial för att arbeta med lokalt engagemang på kårnivå.

Syfte med kårmålet
Syftet är att stärka vår scoutings fokus på att göra en insats och därmed bli än mer relevant för samhället.

C. Nykterheten i praktiken

Är målet kopplat till en workshop?
Ja.

Tid för genomförande
Kårmålet är uppdelat på två träffar som vardera tar cirka tre timmar att genomgöra, målet kan också genomföras under en heldag.

Vilka bör deltaga?
Till detta mål ser vi gärna att alla aktiva i kåren över 15 år får möjligheten att delta.

Kort information om kårmålet
Processen är uppdelad i två steg:
Steg 1: Stolthet inom ledarteamet och utåtriktat
Steg 2: Ledarteamet och scouterna

Under träffarna kommer deltagarna genom olika övningar få diskutera vår ideologi. Detta för att få en gemensam bild av hur kåren jobbar med ”Nykterheten i praktiken” just nu och hur de vill jobba med det i framtiden. På så vis kommer kåren på ett tydligt sätt kunna förmedla vår ideologi till omvärlden.

Syfte med kårmålet
Att stärka kåren i arbetet med ”Nykterheten i praktiken” så att medlemmarna känner stolthet och tydligt kan förmedla vår ideologi till potentiella nya medlemmar.

D. Kårhandbok 

Är målet kopplat till en workshop?
Ja.

Tid för genomförande
En träff på cirka 3 timmar. Sedan är det dock upp till varje kår att träffas fler gånger för att arbeta med kårhandboken.

Vilka bör deltaga?
Alla i kåren som är över 15 år bör vara med.

Kort information om kårmålet
Under träffen börjar kåren processen att dokumentera så mycket som möjligt om kårens rutiner, historia och allt som är viktigt och bra att veta, särskilt för nya medlemmar/ledare i kåren. Kåren samlar all information i en kårhandbok, som kåren utformar själv. Träffen består av diskussioner och (eventuellt kreativt) skapande av kårhandboken.

Syfte med kårmålet
Syftet är att dokumentera både kårens historia och samtid för att underlätta för alla kårens aktiva medlemmar/ledare. Kårhandboken utgör en plattform för kunskapsöverförande till nya medlemmar och ledare.

E. Öppen Scoutkår

Är målet kopplat till en workshop?
Ja.

Tid för genomförande
Kårmålet är uppdelat på två träffar som vardera tar cirka tre timmar att genomgöra. Målet kan också genomföras under en heldag.

Vilka bör deltaga?
Alla i kåren som är över 15 år bör vara med.

Kort information om kårmålet
Under träffarna kommer deltagarna att gemensamt få reflektera över hur kåren agerar när det kommer nya till kåren samt försöka åskådliggöra vilka rutiner och normer som finns i kåren. Detta görs i olika övningar och diskussioner.

Syfte med kårmålet
Att medvetandegöra kårens kultur och gemensamt reflektera över denna, detta för att det ska bli lättare för nya vuxna att bli aktiva i kåren.

grafik pinne

Utvärderingsworkshop

Nu finns det en utvärderingsworkshop som din kår kan göra tillsammans mer er verksamhetsutvecklare om ni upplever att ni genomfört 75 % av alla kårmål som ni beslutade om i början av er resa. Ni behöver dock inte ha färdigställt alla måluppfyllnader som de olika kårmålen innehåller, det kommer vi se över under workshopen.

Workshopen är tre timmar lång och syftar till att knyta ihop kårens egen strategisäck! Under workshopen får ni möjlighet att reflektera kring vad ni har gjort, hur alla nya insikter ska fortsätta genomsyra er verksamhet och hur ni ser till att samtalet kring dessa viktiga ämnen får leva vidare.

Dessutom finns det gott om tid att fira er stora framgång och fira görs väl bäst med tårta?! Eller hur vill ni fira i er kår?

Kontakta er verksamhetsutvecklare för mer information!

grafik kotte

Frågor och svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna som rör På Väg.

Måste kåren genomföra alla kårmål? Finns det något minimiantal för att få vara med? Jag tror att alla diskussionerna är nyttiga, dock har vi en begräsning i vår tid och energi. 

Vi förstår att det kan upplevas som att det blir mycket extrajobb att bli en strategikår och det blir det på sätt och vis. Vår förhoppning är dock att de diskussioner kåren för inom ”På Väg” ska skapa en god grund vilket kan leda till att kårarbetet blir enklare och tydligare efteråt.

Tanken är att kåren ska genomföra 75 % av de 11 kårmål som finns föreslagna vilket innebär cirka 8 kårmål. Vissa av kårmålen går snabbare att genomföra än andra. Som strategikår ska man försöka genomföra de 8 kårmålen, men har kåren av olika orsaker inte möjlighet att göra det så är det så. Alla kårer ser olika ut och har olika förutsättningar för att jobba strategiskt på det här sättet. Vid första träffen ni har tillsammans med en konsulent så kommer ni att få göra en tidsplan och fundera på vilka mål som känns mer intressanta än andra och då kan ni börja med de målen och sen jobba på vartefter med de resterande målen.

Kåren ska genomföra 75 % av kårmålen inom cirka två år. Kan kåren bli färdig snabbare än så om vi önskar? 

Det är helt okej att arbeta snabbare om det passar kåren bäst. Kåren kan tillexempel välja att tillbringa en vårhelg på Ransberg och ”beta av” 4 kårmål samtidigt som kåren får möjlighet att göra andra trevligheter tillsammans. Det är en diskussion ni i kåren får föra tillsammans med er kontaktkonsulent och se vad som passar er kår bäst.

Om vi av någon anledning inte har tid eller energi till att bli en strategikår, kan vi ändå genomföra några av målen med hjälp av konsulent ändå? 

Det går absolut bra. Vårt förslag är att ni bokar in en första träff med er kontaktkonsulent och genomför ”Kårmål A. Kårstrategi” och att ni under det mötet funderar på hur ni skulle vilja göra och vad som känns mest spännande och angeläget för just er kår.

Vem bestämmer när ett mål är uppnått?

Det finns en måluppfyllnad till varje kårmål. Det vill säga att det finns ett antal punkter som kåren ska ha genomfört för att kunna anse sig vara färdiga med ett mål. Dock är det viktigt att det finns en dialog mellan konsulenten och kåren angående detta så att alla känner sig nöjda.

Hur gör vi i kåren för att alla ska få/vilja vara med?

Till de allra flesta kårmål är det önskvärt att alla som är aktiva i kåren, från utmanaråldern och uppåt, är med i strategiarbetet i kåren. Detta för att det är viktiga saker som diskuteras och då är det viktigt att alla är överens om hur kåren vill ha det och ska arbeta framåt. Finns det däremot någon person i kåren som känner att den inte vill vara med så måste det få vara okej. Vi har alla olika behov och önskemål i vårt ledarskap. Kanske finns det något av kårmålen som denna person ändå vill delta i?

Hur ska vi rapportera att vi arbetat med och klarat ett kårmål? Kommer det att finnas lättanvända mallar för detta eller ska vi formulera och skriva egna dokument?

Kåren kommer, som det ser ut idag, inte behöva rapportera på något sätt att ett kårmål är avklarat. Arbetet med ”På Väg” sker tillsammans med en konsulent som i diskussion med kåren kommer vara med och besluta om att ett kårmål är avklarat eller inte. I början av varje workshop kommer vi också att ha återkoppling till det kårmålet kåren jobbade med gången innan för att se hur det har gått och om nya frågor och funderingar dykt upp. Konsulenten för i sin tur en logg med anteckningar om avklarade kårmål för att kunna kvalitetssäkra i fall att konsulenten exempelvis skulle sluta och för att kunna följa upp olika saker konsulenten kommit överens med kåren.

Hur mycket merarbete innebär det att vara en strategikår?

Att vara strategikår innebär att kåren ska genomföra 75 % av de 11 kårmålen vilket är cirka 8 kårmål. Dessa 8 kårmål kan kåren sprida ut över cirka 2 år. Det skulle kunna innebära att kåren genomför 2 kårmål per termin. En del kårmål innebär ett visst efterarbete, men mycket arbete görs under den workshop som hör ihop med kårmålet. Det är svårt att säga hur mycket tid förutom deltagandet på workshopen varje kårmål tar, men tanken är inte att det ska innebära en massa efterarbete.

Här vill vi också påpeka att även en ”vanlig” kår normalt sett arbetar med utvecklingsarbete, ledarvård och blir inspirerade av till exempel en konsulent, så skillnaden bör inte bli jättestor även om strategiarbetet eventuellt kräver lite mer av kåren.

Hur går det till rent praktiskt att arbeta med kårmålen?

Kårmål A, C, D, E, F och J är kopplade till en workshop som kåren genomför tillsammans med en konsulent. Workshopsen är olika långa och information om det hittar ni på hemsidan. Klicka på ”Projekt” sen ”På Väg” och därefter på fliken ”Kårmål”. De övriga kårmålen arbetar kåren med på olika sätt, exempelvis innebär kårmål B att minst en person från varje kår ska delta på förbundsrådet. Läs som sagt gärna mer om de olika kårmålen under fliken ”kårmål”.

Grafik knoprep

Arbetsmaterial

Kårmål G – Profilerad kommunikation

Tanken med Kårmål G – profilerad kommunikation är att allt tryckt material ni producerar ska ha en röd tråd och att det ska gå att känna igen när ett material kommer från Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. I arbetsmaterialet till Kårmål G finns en vägledning till hur ni kan jobba med detta och nedan finns även länk till mallar för terminsprogram och inbjudningar om ni vill ha mer praktiskt stöd. Efter att ni genomfört Kårmål G hoppas vi att kåren ska anamma tänket kring profilerad kommunikation och framöver använda er av vår grafiska profil och skapa en igenkänning i alla inbjudningar, informationslappar och terminsprogram som ni skapar.

Dokumentmallar, inbjudningsmallar och mallar för terminsprogram med grafiska element och åldersfärger hittar du här.

Innehåll från Kårservice

Kårmål I – Skyltad lokal

Att ha en skylt som visar var vi bedriver vår verksamhet är otroligt viktigt ur flera aspekter. För de som inte känner till vår verksamhet stämmer tyvärr citatet ”syns inte, finns inte” och utan skylt blir vår verksamhet (ur denna synvinkel) osynlig för allmänheten. En skyltad lokal är dessutom lättare att hitta till och underlättar i rekryteringen av nya medlemmar. Skylten förstärker också tillhörighetskänslan och stoltheten hos våra medlemmar, genom att fungera som ett slags bomärke för den gemensamma lokalen.

Innehåll från Kårservice

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND