Strategi 2014-2018

Här hittar du Strategin i sin helhet, som den togs på FM 2013.

Strategin på 5 minuter

En presentation av strategin på 5 minuter finns i filmformat nedan. Du kan också ladda ner filmens bilder som en PowerPoint-presentation och filmmanuset i löpande text.

Ladda ner
PowerPoint-presentation
Filmmanuset i löpande text

Strategikartan

Strategikarta 2014-03-13.xlsx

Här i strategikartan hittar du en skiss över när i tiden de olika målprojekten beräknas genomföras och hur många personer som beräknas vara inblandade i respektive målprojekt.

Fem delmål

Ett övergripande mål, fem delmål. Strategins övergripande mål är “Att göra det enklare och mer attraktivt att anta en ledarroll i NSF”.

Strategin riktar sig alltså mot de åldersgrupper som kan anta ett ledarskap.

Varför är detta ett bra mål?

 • Dels för att många kårer säger sig ha svårt att rekrytera ledare
 • Dels för att urbanisering ofta tvingar våra unga vuxna att lämna hemorten. Därmed kan inte kåren odla fram sina egna ledare i samma utsträckning som förr.
 • En tredje orsak är det som ibland har kallats NSFs paradox: trots att vi så ytterligt väl tillgodoser många av de behov som barn och ungdomar idag har och trots att vår verksamhet är så väl organiserad enligt välbefinnandepsykologiska faktorer lyckas vi inte attrahera fler. Det tycks alltså finnas en stor utvecklingspotential när det gäller vår förmåga att möta nya människor och förklara vad vi håller på med. Kärnan i vår verksamhet är bra men ledarskapet kan bli mer attraktivt och enklare.

För att uppnå strategins övergripande mål ska vi sträva efter att uppnå fem delmål. De presenteras med ett påhittat citat från framtiden samt ett resonemang.

Tydlighet

– Vi vet vad vi vill uppnå och är klara över hur vi tar oss dit.

Resonemang
Kårordföranden: “Förbundsrådet 2014 på temat Lokalt engagemang fick vår kår att diskutera hur vi vill jobba. Vi kom fram till en plan och ett mål som spelar roll för samhället vi lever i. I en bruksort som vår känns det extra viktigt att ge barn och ungdomar chans till internationella upplevelser. Det, och att tillsammans med andra ortsbor hålla liv i fritidsården, är vårt sätt att göra scouterna till ansvarstagande världsmedborgare. Att så tydligt kunna sätta ord på vad kåren gör känns bra när jag pratar med föräldrar och arbetskamrater. Jag tror att vi ses som en tillgång förmånga”.

Alla organisationer föds ur viljan att åstadkomma något, att göra någonting bättre. Engagemanget samlade människor kring en idé, ett mål. När årtiondena sedan går faller idén ibland i glömska, verksamheten börjar finnas till för gemenskapens skull. När det händer blir det svårt att förklara för utomstående varför det vi gör är bra för samhället. Vi riskerar också att titta bakåt för att veta hur vi ska göra framåt. Scoutrörelsen och nykterhetsrörelsen föddes som svar på sin tids utmaningar. Vilka samhällsutmaningar vill NSF vara ett svar på? Vilka lokala utmaningar är våra kårer ett svar på? Hur vill du göra världen lite bättre än den var när du kom hit?

Målet Tydlighet handlar också om tydlighet ifråga om våra metoder, bland annat nykterhetskravet. NSF liksom alla andra organisationer utlovar något till omvärlden. För att upplevas trovärdiga bör det finnas en samstämmighet mellan förbundets alla kårer om vad det löftet innebär. Det betyder inte att alla behöver göra på exakt samma sätt, men det bör finnas en gemensam minimistandard tex inom nykterheten. Annars får vi svårt att motivera våra ställningstaganden.

Öppenhet

– Vi välkomnar aktivt alla som kan spela en roll i att förverkliga vår vision.

Resonemang
Avdelningsledaren: “Vi har satt ambitiösa mål och då kan vi inte vänta på att våra egna scouter ska bli ledare. Det var lite läskigt i början men idag jobbar vi metodiskt med att skapa möten där vi kan finna eldsjälar av rätt kaliber. Ja, förr visste nästan ingen av mina kursare vad nykter scouting handlar om, men nu är det tvärtom. Visst får vi många nej, men det betyder bara att vi frågar många människor, betydligt fler än tidigare. Och vi behöver bara fyra-fem ja för att ett nytt ledarteam ska kunna startas!”

Världen blir bättre när människor känner gemenskap och spelar en roll. I enlighet med scoutings värderingar och IOGT-NTO-rörelsens grundsatser har vi en solidarisk plikt att ge alla människor möjligheten till personlig utveckling genom scouting med nyktra förebilder. Vid sidan av dessa humanistiska skäl har vi egoistiska skäl för att hitta varenda en som kan “spela en roll i att förverkliga vår vision”. Vi ställer höga krav på våra ledare, så de som är beredda att anta ett ledarskap är guldkorn. Funktionshinder, etnicitet och andra aspekter saknar betydelse. En enda eldsjäl med lust till nykter scouting kan förbättra en ung människas liv.

Kombinera vår humanism med vår strävan att uppnå förbundets och kårens mål så framgår det tydligt: vår förmåga att möta människor och engagera dem i vår sak avgör vår framgång. Varken vi eller samhället har råd att bortse från en enda ledarförmåga.

Synlighet

– Vi gör oss hörda och förstådda, lokalt och nationellt.

Resonemang
PRgurun: “Det är inte lätt att synas i dagens mediaström, men genom ett genomtänkt budskap, tydliga resonemang och uthållighet lyckas NSF gång på gång lyfta viktiga frågor kring solidaritet och ledarskap. Betydelsen av deras starka ekonomi kan inte underskattas men det krävs också mod att satsa så stort som man gjorde åren 2016-2017. Idag rankas NSF-scouting som en av de mest utvecklande aktiviteterna, inte bara för barn och unga utan också för vuxna. Det säger till och med de som inte själva är medlemmar.”

Centralt i arbetet med att få fler att anta en ledarroll i NSF är att utveckla det som på marknadsföringssvenska kallas för vårt varumärke. När det är välkänt vet människor vad vi står för, vad vi vill och hur vår logotyp ser ut. De känner förtroende för oss och ser värdet av vår verksamhet. Allt detta ökar chansen för att grannen säger ja till att prova på NSF-ledarskap. Idag har vårt varumärke, sett till den svenska allmänhetens kunskaper om oss, en enorm utvecklingspotential. Men varsamhet rekommenderas: samtidigt som vi behöver prata samma språk som dem vi vill nå, måste allt vi gör bottna i vår unika kärna. Annars riskerar vi att komma vilse i jakten på andras uppskattning. Att finna balansen mellan samtid och ursprung kräver både mod, ödmjukhet och långsiktighet.

Stöd

– Vi ger våra ideella optimalt stöd med minimal byråkrati.

Administration och kommunikation
Administrationen för ledare bör minimeras och genom bland annat tekniska lösningar göras så lättanvänt och smidigt som möjligt. Nya tekniska lösningar kan också underlätta kontakten mellan personer i olika delar av förbundet som kan ha nytta av att få kontakt med varandra, tillexempel för ett projekt där en särskild kompetens behövs.

Konsultentstöd
Konsulentstöd i olika former är ett viktigt stöd för kårer att hitta nya vägar fram och få perspektiv på sin verksamhet med hjälp av nya ögon utifrån. Konsulenterna kan också bidra med mycket inspiration och handfasta tillvägagångssätt för att utveckla kårernas verksamhet och stötta rekrytering. Konsulenterna kan dessutom underlätta kontakten mellan kårer som kan ha nytta av att samarbeta med varandra.

Utbildning
Att förbundet, ibland tillsammans med Scouterna, erbjuder bra utbildningar är ett viktigt stöd för ledare genom att det bidrar till en ökad kunskap om hur vi bedriver vår verksamhet. Dessutom bidrar det till att öka gemenskapen inom förbundet med nya kontakter mellan människor. Detta leder i sin tur till ökat engagemang, fler möten och öppenhet hos våra ledare.

Tillvarata våra supportrar
Det finns många runtomkring medlemmarna i vårt förbund som stödjer vår verksamhet och nog skulle kunna tänka sig att hjälpa till då och då, utan att nödvändigtvis bli ledare. Denna resurs ska vi ta tillvara på.

Insidan

– Vi uttrycker oss kreativt och existensiellt.

Resonemang
Citerat från WOSM:s hemsida: “Lord Robert BadenPowell of Gilwell (18571941) was a decoratedsoldier, talented artist, actor and freethinker.”

Det sker något alldeles särskilt när människor möts i ett konstnärligt uttryck eller existensiellt samtal. Att se en kamrat framföra en sång, eller att själv delta i en humoristisk sketch fördjupar relationen mellan oss själva och andra. Vi tränas i att stå inför publik och förmedla tankar och känslor, en viktig del i vår ledarskapsträning. I samtal om livet kan vi leva oss in i andras synsätt och utveckla solidaritet och empati. Genom att dela våra berättelser breddas vår bild av livet och världen. Ett slags utbildning som varken böcker och kurser kan ge och som bär en unik mening för var och en som lyssnar.

Förutom dessa djupare aspekter skulle ett NSF med mer musik, drama, film och existensiella samtal attrahera fler unga; ha mer underhållande arrangemang; få än mer sammansvetsade patruller, ledarteam och styrelser; erbjuda större bredd till ledarna och bli mer konkurrenskraftigt för dem som står med ena foten i utmanarlaget och den andra i rockbandet. Utan att vi tummar på våra värderingar och metoder.

Hur skapades strategin?

Hur utvecklades den strategin som förbundsmötet beslutade om?

Avstamp
Våren 2012 genomförde förbundsstyrelsen möten samt en enkät med syfte att sammanställa en bild av dagens NSF. Projektet kallades Avstamp. Nulägesbilden bildar grund för en strategi-utveckling med ett övergripande mål: Det ska bli attraktivare för människor, inom och utom dagens NSF, att ta en aktiv ledarroll i NSF.

Avstampsrapporten hittar du här och i en kortversion här.

Strategipatruller
Våren 2013 tillsattes 4st strategipatruller som hade som uppgift att utveckla minst fem strategiska mål och idéer om hur dessa kan uppnås. Cirka 20 personer deltog i strategipatrullerna.

Remisspatruller
Strategipatrullernas förslag gick vid två tillfällen under våren 2013 ut till remisspatrullen som läste, kommenterade och tyckte till om förslagen.

Presentation av ett första utkast
Förbundsstyrelsen samlade in all information och jobbade fram ett första utkast som presenterades under midsommarfirande på Kungshol 2013. Du hittar filmerna som spelades in under presentationen här.

FM 2013
Till FM 2013 hade förbundsstyrelsen ett färdigt strategiförslag som med några ändringar gick igenom.

Förbundsledningssamling
I december 2013 genomfördes en förbundsledningssamling som var startskottet för kommittéer och kår- och distriktsordförande att börja jobba med strategin.

 

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND