Fonder och bidrag

Fonder att söka

Att söka pengar från fonder och stiftelser är ett bra sätt att få mer pengar till kåren. Använd gärna broschyren ”Sök bidrag till scoutverksamheten” där du bland annat hittar tips på hur du skriver ansökningar. Här har vi samlat information om NSF:s två egna fonder och den rörelsegemensamma kursgårds- och samlingslokalfonden.

Information om fonder i Scouterna hittar du här.

Information om fonder i nykterhetsrörelsen hittar du här.

grafik löv 4

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds Minnesfond

GE EN GÅVA

Du kan bidra med medel till Minnesfonden genom att sätta in pengar på BG 405-1041 och märka dem Minnesfonden. Vill du att ett minnesbrev skickas ut, t.ex. vid en begravning, mejlar du info@nsf.scout.se med information om gåvomottagare, givare och var minnesbrevet ska skickas.
Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till info@nsf.scout.se eller 08-672 60 80.

Expandera

Fondens ändamål är att främja vård och fostran av ungdomar genom att lämna ekonomiskt bidrag till scoutkårer och enskilda medlemmar inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Bidrag kan utgå för fortbildning, resor eller andra ändamål som bidrar till att knyta kontakter mellan scouter såväl inom som utom Sverige.

Stipendiat, enskild eller i grupp, som erhåller bidrag skall fylla högst 25 år under det kalenderår under vilket anslaget kommer att tas i anspråk.

Läs informationen om ansökan nedan innan du skickar in din ansökan.

 

Stiftelsen Dan Winthers fond

Stiftelsen Dan Winthers fond för scoutrörelsens främjande har till
ändamål att främja vård och fostran eller utbildning av ungdom inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, t ex genom anslag till kurser och läger.

Stipendiat, enskild eller i grupp, skall under kalenderåret, under vilket bidraget kommer att tas i anspråk, vara högst 25 år.

Läs informationen om ansökan nedan innan du skickar in din ansökan.

Inte fått besked om antagning?

Har du ansökt till ett arrangemang som du vill söka bidrag för, men ännu inte vet om du blivit antagen? Skicka in ansökningen ändå, eventuella bidrag från våra fonder betalas inte ute förrän du har fått ditt antagningsbesked och själv ber om utbetalning.

Ansökan

Följande gäller för de två ovanstående fonderna. Ansökan gör på denna blankett (word). Till ansökan ska ges en beskrivning av anslagsändamål samt en budget över den totala kostnaden för projektet. Ansökan ska vara tillstyrkt av kårens ordförande och innehålla uppgift om sökandens namn, ålder, adress samt scoutkår. Ska du skicka in flera fondansökningar kan de med fördel skickas i samma kuvert. Har du tillgång till scanner går det också bra att maila in ansökningen till info@nsf.scout.se.

Ansökningar per brev skickas till:
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund
Box 12825
112 97 Stockholm

Önskar du få mer information om fonderna eller har någon specifik fråga, kontakta förbundskansliet på telefon 08-672 60 80 eller info@nsf.scout.se.

För ovanstående fonder gäller sista ansökningsdatum den 28 februari varje år.

IOGT-NTO-rörelsens kursgårds- och samlingslokalfond – Samlingslokaler

Äger scoutkåren en fastighet är det en god idé att varje år läsa aktuella kriterier för att söka bidrag ur samlingslokalfonden. I första hand kan bidrag sökas för upprustning, underhåll och kompletterande utrustning. Varje år kan specifika satsningar prioriteras som då annonseras i förväg.

Fonden administreras av IOGT-NTO och därför finns aktuell information på IOGT-NTO:s hemsida.

Utvecklingsbidrag

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds Framtidsfond avslutades 2015 då de fonderade medlen tog slut. Kårer, distrikt och grupper av medlemmar i NSF kan istället söka utvecklingsbidrag från förbundsstyrelsen.

Bidrag lämnas för åtgärder som främjar NSF:s utveckling såväl kvalitativt som kvantitativt. Egeninsatsen bör vara på minst 25% av den totala kostnaden.

Till bidragsansökan ska bifogas en beskrivning av projektet med angivande av syfte och målsättning. En budget över kostnaderna för projektet ska också bifogas. Ansökan ska vara undertecknad av distrikts- eller kårordförande alternativt projektansvarig.

grafik paddel 1

Bidrag

Förbundet stödjer kårer och enskilda personer med olika typer av bidrag. Nedan finns beskrivet rutiner, regler och dylikt för de gällande bidrag som finns. Blanketter för ansökan finner du under rubriken blanketter i vänstermenyn.

För att uppmuntra förbundets medlemmar till vidareutbildning finns det två typer av utbildnings­bidrag som går att söka från förbundet. Ansökan ska vara förbundet tillhanda senast 31 januari året efter det att kursen genomförts

Utbildningsbidrag inom Ledarskapsön

Utbildningsbidraget för kurser inom Ledarutbildning Patrull, Trygga möten, Leda scouting, Leda avdelning, Leda kår, Personlig ledarskap, Treklöver-Gilwell, Värdebaserat ledarskap, Redo för naturen, Friluftsledarkurser, Intressekurser eller Handledarutbildning, innebär att 25% av kurskostnaden ersätts i efterhand mot uppvisande av kursintyg. Utbildningarna genomförs antingen som enstaka moduler eller som en hel utbildning. Kursintyg ska bifogas med ansökan.

Ansökningsformuläret hittar du här.

Reseersättning kurser

För kurser inom Ledarskapsön, oavsett arrangör, utgår även reseersättning på belopp överstigande 300 kronor. För kurs som består av flera kurshelger gäller reseersättningen på det totala beloppet. Sätter du samman din kurs själv av olika moduler är reseersättningen 300kr/tillfälle.

Blanketten för reseutjämning hittar du här.

Ledarutbildningsbidrag

Om någon ledare i kåren vill gå utbildning i annat förbund eller organisation kan kåren ansöka om ledarutbildningsbidrag på max 1 500 kr per ledare och år. GÄLLER EJ UTBILDNINGAR INOM LEDARSKAPSÖN. Varje enskild avdelningsledare kan utnyttja bidraget. Kåren avgör vem som räknas som avdelningsledare och även vilka kurser som ska sökas för. Varje ledare kan tillgodoräkna sig flera kurser. Den totala summan anges på blanketten och ersättning fås för 75 procent av kostnaden, max 1 500 kronor. Pengarna betalas ut till kåren. Vilka utbildningar som berättigar till bidrag är upp till kansliet att avgöra.

Aktivitetsstöd

För att stötta kåren i arbetet med att bedriva scoutverksamhet ger förbundet bidrag per aktivitet som medlemmar mellan 6-25 år deltar i. Kåren har rätt till 25 kr per sådant deltagartillfälle. Det krävs att kåren noterar deltagandet på närvarokort, närvarokort finns att ladda ner här. Årets deltagartillfällen sammanställs på särskild blankett som återfinns i eBas medlemsregister under fliken Bidrag till kår och Bidrag och redovisningar. Den ska vara kansliet tillhanda senast 31 januari året efter aktuellt verksamhetsår, men laddas upp på det året som bidraget gäller. Förbundskansliet äger rätt att vid stickprov begära in samtliga närvarokort för att kontrollera att reglerna för aktivitetsstöd efterföljs.

Rekryteringsbidrag

Rekryteringsbidrag kan sökas av kåren för en planerad aktivitet, som varar minst en timma, med syfte att visa upp scouting och få fler medlemmar. Varje deltagare ger 7 kr oavsett ålder. Om aktiviteten genomförs av enbart förbundets verksamhetsutvecklare kan detta bidrag ej utnyttjas. Redovisning görs på en blankett per aktivitet och sändes till kansliet löpande eller senast 31 januari året efter genomförandet.

Internationellt resebidrag

När kåren eller enskilda medlemmar reser ut i världen för att upptäcka internationell scouting finns möjlighet att söka pengar från förbundet. För närvarande gäller max 500 kr inom norden, 1500 kronor inom Europa och 2000 kronor till övriga världen. Ansökan ska göras samma år som resan sker.

Du hittar blanketten här.

Reseutjämning

Förbundets utmanarscouter har rätt till reseutjämning på några årligt återkommande arrangemang och utöver det på arrangemang som beslutas av Tinget eller utmanarscoutkommittén (UScK). Reseutjämningen ger rätt till ersättning av belopp överstigande 150 kronor. Beloppet bestäms varje år i december av UScK.

Förbundets roverscouter har rätt till reseutjämning på arrangemang som beslutas av roverscoutkommittén. Utjämningen ger ersättning av belopp överstigande 300 kronor.

Förbundsstyrelsen har bestämt att reseutjämning för utmanare- respektive roverscouter varje år ska ges för nyårsbal och vårfest på Scout Camp Ransberg och midsommarfirande på Kungshols kurs- och lägergård. Vid dessa tre arrangemang belastas förbundets budgetpost för Drogfria storhelger.

 

Anläggningscheckar

Efter beslut på förbundsmötet i Växjö 2009 arbetade stiftelserna, UScK och förbundsstyrelsen fram en anläggningscheck. Checksystemet, som började användas 2010, gör det möjligt för kåren att förlägga kår- eller andra arrangemang till ett reducerat pris på NSF:s tre anläggningar Kungshol, Ransberg & Storvallen.

Storleken på checken varierar beroende på kårens medlemsantal. Till grundpotten på 5000kr läggs 100kr/medlem i kåren som rapporterats per 31/12 året innan. Denna summa delas i tre lika delar och blir således tre checkar att använda på en eller flera anläggningar.

Om man inte utnyttjar en check så förfaller den vid årsskiftet. Din kårs checkar kan rekvireras från kansliet, info@nsf.scout.se, löpande under året. Checkar för nytt år kan rekvireras så snart kåren rapporterat sitt medlemsantal. Mailar ni och beställer era checkar under sommaren skickas de ut i augusti när kansliet öppnar efter sommaren.

Du bokar anläggningen och betalar fakturan som vanligt. Därefter begär du ersättning från förbundet med hjälp av kårens checkar.

 

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND