Administration

Medlemsregister & rapportering

Vi har ett medlemsregister eBas där alla medlemmar registreras och det mesta av kårens rapportering sker. Kåren har registeransvariga som ansvarar för att hålla medlemsregistret uppdaterat. Läs mer om eBas och hitta instruktioner här.

Medlemsrapportering

Senast 31/12 ska kåren ha rapporterat årets medlemmar till förbundskansliet. Detta görs via medlemsregistret eBas. Det är viktigt att ALLA som varit medlemmar under året finns registrerade, även de som endast var med under vårterminen. Medlemsantalet läses av automatiskt.

Årsmötesrapportering

Kåren ska enligt stadgarna hålla årsmöte varje år. Efter årsmötet rapporteras det i eBas. Se vad som ska rapporteras här.

Närvarokort

Kåren behöver föra närvarostatistik över sina deltagare. Antingen använder ni närvarokort från er kommun, eller så kan ni ladda ner ett närvarokort här.

Årsavgift till förbundet

Kåren betalar en årsavgift för sina medlemmar till förbundet. I den avgiften ingår medlemsavgiften och förbundsavgiften i Scouterna och därigenom också medlemskap i WOSM/WAGGGS.

På förbundsmötet 2021 beslutades att:

 • att årsavgiften för 2023 baseras på medlemsantalet 2022-12-31
 • att årsavgiften för 2023 som faktureras kårerna skall vara 215 kr/medlem
 • att årsavgiften för 2023 för direktanslutna medlemmar skall vara 250 kr/medlem
 • att årsavgiften för 2024 baseras på medlemsantalet 2023-12-31
 • att årsavgiften för 2024 som faktureras kårerna preliminärt skall vara 215 kr/medlem
 • att årsavgiften för 2024 för direktanslutna medlemmar preliminärt skall vara 250 kr/medlem

Dubbelt medlemskap

IOGT-NTO eller UNF

Som medlem i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF) har du möjlighet att också vara medlem i någon av våra syskonorganisationer inom IOGT-NTO-rörelsen: IOGT-NTO eller Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF). Dessa organisationer har en överenskommelse som gör att du bara behöver betala medlemsavgift i den ena (gäller ej Junis). Du väljer i vilken organisation du vill ha ditt huvudmedlemskap. Till den organisationen betalar du din medlemsavgift. Du meddelar medlemsservice i den organisation där du vill ha ditt andra medlemskap om var du har ditt huvudmedlemskap. Vid en sådan anmälan kontrolleras att du är bekräftad medlem i den organisation som du anger att du har ditt huvudmedlemskap i. Utöver den centrala medlemsavgiften kan det förekomma lokala kår/föreningsavgifter som du behöver betala om du är aktiv medlem.

Om du är medlem i IOGT-NTO eller UNF och vill vara medlem i NSF – meddela info@nsf.scout.se eller ange i din medlemsansökan var du har ditt huvudmedlemskap.

Om du är medlem i NSF och är, eller önskar bli, medlem i UNF eller IOGT-NTO – meddela medlem@unf.se respektive medlemsservice@iogt.se

Medlem i NSF och Scouterna

Alla medlemmar i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund är också automatiskt medlemmar i Scouterna. Medlemsavgiften till Scouterna betalas årligen av NSF. Om du utöver ditt medlemskap i en kår i NSF är medlem i en kår som är direktansluten till Scouterna behöver du inte betala medlemsavgift till Scouterna. Våra respektive medlemsregister ”pratar” dock inte med varandra. Detta gör att du måste meddela Scouterna om ditt dubbla medlemskap. Mejla scoutnet@scouterna.se och berätta att vilken NSF-kår du är medlem i.

Nykterhetslöftet

Vårt samhälle har stora problem med droger, speciellt bland ungdomar. Därför har vi ett scoutförbund med en drogfri miljö. Genom att skapa en gemenskap och trygghet, utan alkohol eller narkotika, stärker och stöttar vi varandra.

Med hjälp av att kunna mycket om hur alkohol och andra droger påverkar, och att visa hur kul man har och bra man mår utan, kan vi nå ut till fler och påverka andra. Då skapar vi en bättre värld för alla vilket scoutings grundare Lord Baden-Powell ville.

Nykterhetslöftet hjälper dig att ta ställning för att vara drogfri.

Senast när man har fyllt 12 år ska man som medlem i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund ha avlagt nykterhetslöftet:

”Jag lovar att leva helnyktert så länge jag är medlem i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, samt att efter bästa förmåga följa scoutlagen.”

Helnyktert betyder att man inte ska använda alkoholdrycker med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent (1,8 viktprocent) och inte heller narkotika eller andra medel som har en berusande effekt.

Diplom för avlagt löfte.

Nyhetsbrev

Ungefär en gång i månaden under vår- och höstterminen skickas vårt nyhetsbrev ut till de som valt att prenumerera. Innehållet är relevant för dig som är scout, scoutledare, aktiv i scoutkåren eller bara intresserad av vår verksamhet. Du kan anmäla dig för att få nyhetsbrevet samt läsa tidigare utskickade nyhetsbrev här.

Boka tågresa med rabatt

Som medlem i Scouterna får du rabatt på tågresor med SJ. Använd formuläret här för att söka din resa.

Tjäna pengar till kåren

Miljonlotteriet (som ägs av IOGT-NTO) erbjuder scoutkårer att tjäna pengar genom att värva nya kunder till Miljonlotteriet. För varje ny lottkund ni värvar och som stannar i tre månader eller längre, får ni 1 000 kr. Och det är enkelt!

 1. Be potentiella lottköpare gå in på https://www.miljonlotteriet.se/nsf och välj er scoutkår bland alternativa föreningar som de vill stödja.
 2. Miljonlotteriet betalar ut 1000 kr per kund till registrerad kår efter att kunden varit med i 3 månader.

Fonder

Att söka pengar från fonder och stiftelser är ett bra sätt att få mer pengar till kåren. Använd gärna broschyren ”Sök bidrag till scoutverksamheten” där du bland annat hittar tips på hur du skriver ansökningar. Här har vi samlat information om NSF:s två egna fonder och den rörelsegemensamma kursgårds- och samlingslokalfonden, här hittar du även länkar till Scouternas och nykterhetsrörelsens fonder.

Bidrag

Förbundet stödjer kårer och enskilda personer med olika typer av bidrag. Nedan finns beskrivet rutiner, regler och dylikt för de gällande bidrag som finns. Blanketter för ansökan finner du under rubriken blanketter i vänstermenyn.

För att uppmuntra förbundets medlemmar till vidareutbildning finns det två typer av utbildnings­bidrag som går att söka från förbundet. Ansökan ska vara förbundet tillhanda senast 31 januari året efter det att kursen genomförts

Utbildningsbidrag inom Ledarskapsön

Utbildningsbidraget för kurser inom Ledarutbildning Patrull, Trygga möten, Leda scouting, Leda avdelning, Leda kår, Personlig ledarskap, Treklöver-Gilwell, Värdebaserat ledarskap, Redo för naturen, Friluftsledarkurser, Intressekurser eller Handledarutbildning, innebär att 25% av kurskostnaden ersätts i efterhand mot uppvisande av kursintyg. Utbildningarna genomförs antingen som enstaka moduler eller som en hel utbildning. Kursintyg ska bifogas med ansökan.

Ansökningsformuläret hittar du här.

Reseersättning kurser

För kurser inom Ledarskapsön, oavsett arrangör, utgår även reseersättning på belopp överstigande 300 kronor. För kurs som består av flera kurshelger gäller reseersättningen på det totala beloppet. Sätter du samman din kurs själv av olika moduler är reseersättningen 300kr/tillfälle.

Blanketten för reseutjämning hittar du här.

Ledarutbildningsbidrag

Om någon ledare i kåren vill gå utbildning i annat förbund eller organisation kan kåren ansöka om ledarutbildningsbidrag på max 1 500 kr per ledare och år. GÄLLER EJ UTBILDNINGAR INOM LEDARSKAPSÖN. Varje enskild avdelningsledare kan utnyttja bidraget. Kåren avgör vem som räknas som avdelningsledare och även vilka kurser som ska sökas för. Varje ledare kan tillgodoräkna sig flera kurser. Den totala summan anges på blanketten och ersättning fås för 75 procent av kostnaden, max 1 500 kronor. Pengarna betalas ut till kåren. Vilka utbildningar som berättigar till bidrag är upp till kansliet att avgöra.

Aktivitetsstöd

För att stötta kåren i arbetet med att bedriva scoutverksamhet ger förbundet bidrag per aktivitet som medlemmar mellan 6-25 år deltar i. Kåren har rätt till 25 kr per sådant deltagartillfälle. Det krävs att kåren noterar deltagandet på närvarokort, närvarokort finns att ladda ner här. Årets deltagartillfällen sammanställs på särskild blankett som återfinns i eBas medlemsregister under fliken Bidrag till kår och Bidrag och redovisningar. Den ska vara kansliet tillhanda senast 31 januari året efter aktuellt verksamhetsår. Förbundskansliet äger rätt att vid stickprov begära in samtliga närvarokort för att kontrollera att reglerna för aktivitetsstöd efterföljs.

Aktivitetsstöd 2021

Förbundsstyrelsen har beslutat att aktivitetsstödet till kåren för 2021 kommer vara minst samma summa som för året 2019. Rapporterar kåren fler aktiviteter under 2021 än 2019 så betalas den större summan ut, men har kåren minskat i aktiviteter så kommer summan att baseras på 2019 års rapporterade aktiviteter.

Rekryteringsbidrag

Rekryteringsbidrag kan sökas av kåren för en planerad aktivitet, som varar minst en timma, med syfte att visa upp scouting och få fler medlemmar. Varje deltagare ger 7 kr oavsett ålder. Om aktiviteten genomförs av enbart förbundets verksamhetsutvecklare kan detta bidrag ej utnyttjas. Redovisning görs på en blankett per aktivitet och sändes till kansliet löpande eller senast 31 januari året efter genomförandet.

Internationellt resebidrag

Internationellt resebidrag är tänkt som ett ekonomiskt stöd när man som kår eller enskild medlem deltar i internationella läger och scoutarrangemang.

Ansökan om resebidrag för det innevarande året ska göras senast 30 april. Resebidrag delas endast ut till resor som genomförs hållbart enligt förbundets riktlinjer.

För bidrag till Norden (Danmark, Norge och Finland, dock ej Island) betalas högst 500kr ut, för resten av Europa betalas högst 1000kr ut per person. Potten för resebidrag är 40 000 kr/år 2020 och 2021. Om antalet sökta bidrag överstiger potten sänks bidraget procentuellt till alla sökande för att inte överstiga potten. Skulle ansökta bidrag inte uppnå pottens övre gräns finns möjlighet att söka bidrag efter 30 april enligt principen först till kvarn.

Resebidragets storlek meddelas de kårer som sökt senast 3 veckor efter sista ansökningsdag.

Resebidraget omfattar inte World Scout Jamboree och World Scout Moot.

Du hittar blanketten här.

Reseutjämning

Förbundets utmanarscouter har rätt till reseutjämning på några årligt återkommande arrangemang och utöver det på arrangemang som beslutas av Tinget eller utmanarscoutkommittén (UScK). Reseutjämningen ger rätt till ersättning av belopp överstigande 150 kronor. Beloppet bestäms varje år i december av UScK.

Förbundets roverscouter har rätt till reseutjämning på arrangemang som beslutas av roverscoutkommittén. Utjämningen ger ersättning av belopp överstigande 300 kronor.

Förbundsstyrelsen har bestämt att reseutjämning för utmanare- respektive roverscouter varje år ska ges för nyårsbal och vårfest på Scout Camp Ransberg och midsommarfirande på Kungshols kurs- och lägergård. Vid dessa tre arrangemang belastas förbundets budgetpost för Drogfria storhelger.

Reseräkning och kontantutlägg

För nationella kommittéer, arbetsgrupper och andra förtroendevalda uppdrag i förbundet så redovisar du dina utlägg eller resekostnader på denna blankett:

NSF Reseräkning och kontantutlägg (OBS Ny blankett giltig from 1 mars 2023 med höjd milersättning)

Anläggningscheckar

Boka en av förbundets anläggningar, Kungshol, Ransberg eller Storvallen för nästa kår- eller distriktsaktivitet och få bidrag från förbundet till kostnaden. Hur mycket bidrag kåren kan få avgörs av föregående års medlemsantal.

Varje kår har rätt till 5000 kronor. Till den summan läggs 100kr/medlem i kåren som rapporterats per 31/12 året innan. I början av varje år räknar kansliet ut hur stort bidrag varje kår har rätt till. Du hittar dokumentet för 2023 här.

Du bokar anläggningen och betalar fakturan som vanligt. Det är viktigt att bokningen görs i kårens namn. Kåren begär ersättning från förbundet genom att fylla i blanketter här. Skicka blanketten och kopia på fakturan till Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, Box 128 25, 112 97 Stockholm. Därefter betalar förbundet ut motsvarande belopp till kåren. 

Här hittar du våra anläggningar: 

Scoutcamp Ransberg

Kungshols- kurs och lägergård

Storvallens fjällstugor

Försäkringar

Alla medlemmar är försäkrade
Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds medlemmar är genom samverkansavtal också medlemmar i Scouterna. Det innebär att Scouternas medlemsförsäkring och reseförsäkring också gäller för NSF:s medlemmar. Båda försäkringarna gäller så fort du som medlem deltar i någon verksamhet som anordnas av NSF eller Scouterna lokalt eller centralt och vid resor för eller med NSF eller Scouterna.

Läs försäkringsvillkor och hur du gör för att anmäla skada på Scouternas hemsida.

Se över kårens försäkringar
Scoutkårens styrelse har ett ansvar för att se till att kåren har en egen ansvarsförsäkring. Om kåren dessutom äger eller hyr en fastighet rekommenderas att kåren tecknar en egendomsförsäkring. Kåren uppmanas att teckna ett medlemskap i Våra Gårdar. Då ingår en grundförsäkring med en ansvarsförsäkring anpassad till att kåren äger eller hyr fastighet samt möjlighet att teckna försäkring för material, byggnader mm. Alla kårer får även möjlighet att söka bidrag för skadeförebyggande insatser i sin ägda eller hyrda lokal, vilket ger rabatt på försäkringspremien och lokalen blir säkrare. Läs mer på Våra Gårdars hemsida.

Förtjänstmärken och utmärkelser

Förtjänstmärken och utmärkelser är ett sätt att tacka och ge erkännande till personer som gjort förtjänstfulla insatser för och inom scouting.

NSF:s stora förtjänstmärke

Kan tilldelas aktiv ledare för synnerligen förtjänstfull insats för scoutrörelsen på kårplan.

Den som erhållit Gustav Adolfsmärket kan inte tilldelas NSFs stora förtjänstmärke.

Märke utdelas av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund på förslag av kår eller distrikt. Ansökan sker till förbundet genom att maila vem det gäller och motivering till info@nsf.scout.se.

Scouternas förtjänstmärken

Scouterna har en lång tradition av att dela ut förtjänstmärken för särskilda insatser inom scoutrörelsen. På scouternas hemsida hittar du mer information om Scouternas förtjänstmärken samt blanketter för att ansöka.

Krisplan

NSF:s kris- och beredskapsplan täcker de aktiviteter och arrangemang som NSF som förbund står som arrangör för, samt tillfällen där enskilda personer eller grupper officiellt representerar NSF. Aktiviteter arrangerade av Scouterna, lokalförening eller annan del av organisationen täcks inte. Denna kris- och beredskapsplan ska ses som ett verktyg för att hjälpa till att förebygga de händelser som kan medföra kriser. Den ska även göra så att vi är väl förberedda på att snabbt kunna agera då en kris uppstår inom NSF och vår verksamhet.

NSF Kris- och beredskapsplan 2023

Kris Bilaga 1 Jour & ICE – kontakt personal och styrelse 2023

Kris Bilaga 2 faktadel

Kris Bilaga 3 referenser

Bilaga 4 Tryggare tillsammans-scouterna

Kris Bilaga 5 Riskbedömning

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND
  Vill du bli medlem?
  Ja!