Ledarskap, program och utbildning

Ledarskap

Program

Scouternas program är framtaget för åldrarna 8-25 år och är uppdelade i följande åldersgrupper:

Bild på Scouternas olika programböcker, Ledaren, Vägvis, Våga Utmana, Äventyrarnas handbok, Upptäckten och Den stora spårarboken

 • Spårare 8-9 år
 • Upptäckare 10-12 år
 • Äventyrare 12-15 år
 • Utmanare 15-18 år
 • Rover 19-25 år

 

Varje åldersgrupp har också en egen programbok som inspirerar och förklarar för scouterna vad kan göra i sin scoutverksamhet. Ledaren har en egen bok som omfattar alla åldersgrupper.

Nykter Scout

Ledare och andra vuxna i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund är en viktig förebild för en drogfri livsstil. För att kunna jobba med alkohol- och drogfrågorna, både i ledarteamet, och med scouterna finns programboken Nykter Scout som en hjälp för vårt ledarskap.

Scoutmetoden

I Scouterna kan man göra nästan vad som helst. En filmkväll, en paddling eller ett besök på tivoli kan vara scouting, men vi gör det på vårt sätt. Med scoutmetoden! Scoutmetoden består av sju delar som alla bör ingå i en scoutaktivitet.

bild på symboler som föreställer de olika delarna i scoutmetoden

Scoutlag och scoutlöfte

Scoutlagen handlar i grund och botten om att vara en schyst kompis och medmänniska, det är något som alla scouter försöker leva upp till. Vi arbetar aktivt med våra värderingar genom att hela tiden diskutera dem i olika sammanhang.

Patrullsystemet (den lilla gruppen)

Alla våra aktiviteter genomförs i små grupper, patruller, där alla får synas och vara delaktiga. I patrullerna lär sig scouterna att samarbeta, leda andra och visa hänsyn. En annan viktig del av patrullsystemet är att lära sig respektera sig själv och omgivningen.

Lära genom att göra – Learning by doing

Att själv få prova, våga misslyckas och prova igen, gör att scouterna hela tiden lär sig nya saker. Genom att tänka igenom och diskutera vad som gick bra och vad som gick dåligt utvecklas scouternas kreativa förmåga att lösa uppgifter på ett smidigt sätt, något som de har nytta resten av livet. Dessutom är det roligare att få göra saker själv än att bara titta på.

Stödjande och lyssnande ledarskap

Scoutrörelsen leds av unga med stöd av vuxna. Scoutledarens roll är att alltid finnas till hands, lyssna och stötta när det behövs. De ska skapa förutsättningar för och uppmuntra till utveckling och engagemang.

Symboler och ceremonier

En viktig del i vår verksamhet handlar om att skapa andningshål där scouterna får tid för lugn och eftertanke. Det kan till exempel vara att patrullen samlas runt en lägereld där var och en får berätta hur deras dag har varit. De här stunderna skapar tillhörighet, trygghet och gemenskap.

Friluftsliv

Vi försöker vara utomhus så mycket som möjligt. Naturen erbjuder fantastiska upplevelser och skapar utmaningar där patrullens samarbetsförmåga sätts på prov. Genom att vara ute lär sig scouterna också hur viktigt det är att ta hand om naturen och ta ansvar för miljön.

Lokalt och globalt samhällsengagemang

Vi engagerar oss i och försöker påverka vad som händer i samhället, både i området där vi bor och ute i världen. Genom det lär sig scouterna kämpa för en bättre värld där alla människor är lika mycket värda och mår bra.

MålspårBild på ballonger som beskriver de olika målspår i Scouternas program

Målspåren pekar ut syftet med aktiviteten genom att beskriva vilka mål som en scout i de olika åldersgrupperna försöker nå. Det finns totalt 14 målspår och de symboliseras av varsin ballong som tillsammans lyfter scouting i sin personliga utveckling. Du hittar information om alla målspåren på Scouternas hemsida.

Programmaterial

Klartänkt

Materialet Klartänkt riktar sig till dig som är intresserad av att reflektera kring alkohol och andra droger samt tobak. Genom att bli medvetna om våra val i livet och fundera på varför vi väljer och väljer bort något, ökar våra förutsättningar för att vi ska kunna ta välgrundade beslut. Klartänkt baseras på lekfulla övningar som får deltagarna att vrida och vända på hur och varför. Övningarna ger utrymme att hitta egna svar och få förutsättningar för att ta ett nyktert ställningstagande.

www.klartänk.nu kan du hitta alla övningar som gjorts och söka bland övningarna baserat på olika teman. Här kommer vi fortsätta att lägga upp nya övningar och intressanta länkar.

Här kan du bläddra igenom boken digitalt, eller ladda ner hela boken som pdf här.

Boken finns också att köpa i vår webshop. 

Bright Minds

Materialet Bright Minds riktar sig till ungdomar och unga vuxna och övningarna syftar till att skapa många bra samtal. I materialet hittar ni sju möten med olika teman som alla relaterar till samhällsutveckling. Varje möte innehåller en eller flera berättelser från civilsamhället i olika delar av världen.  I mötesupplägget finns tid till diskussioner, olika övningar och möjlighet att planera och genomföra praktiska handlingar enskilt och tillsammans.

Materialet har två huvudsakliga syften:

 • att ge unga en djupare förståelse för internationella frågor och utmaningar, genom att koppla lokal scouting till ett globalt sammanhang.
 • att skapa utrymme för diskussioner kring de utmaningar som alkohol skapar i relation till samhällsutveckling.

Ladda ner Bright Minds här.

Bright Minds-materialet är skapat av NSF, med stöd från Forum Syd.

Värdegrundsarbete

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund är en organisation byggd på starka värderingar från såväl scoutrörelsen som IOGT-NTO-rörelsen. För att dessa värderingar ska hållas levande i all vår verksamhet så finns en mängd stödmaterial till dig som ledare. Tanken är att du plockar fritt från materialet, utifrån behov och intresse.

Materialet består av:

 • En workshop som leds av en verksamhetsutvecklare som guidar kåren eller distriktet genom diskussioner, reflektioner samt praktiska övningar.
 • Ett arbetsmaterial som kåren jobbar med på egen hand med en mängd aktivitetstips för såväl scouterna som för er ledare.
 • Scoutmöten på temat värdegrund som riktar sig till samtliga åldersgrupper.

Du hittar mer om värdegrundsarbetet här. 

Tillgänglighet

Tillgänglighetsriktlinjer

Riktlinjer för tillgänglighet är ett stöd och inspiration för alla medlemmar och anställda inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF). Riktlinjerna strävar efter att göra vår verksamhet, vår kommunikation och våra lokaler tillgängliga. Målet är att alla, oavsett funktionsvariation, ska kunna delta i vår verksamhet. Läs riktlinjerna här nedan. Vill du köpa ett tryckt exemplar hittar du det i vår webbshop.

Tillsammans


Tillsammans ger dig enkla verktyg för en ökad tillgänglighet och gemenskap i verksamheten med förståelsen för individens behov i fokus. Tillsammans består av tre delar; en workshop, ett metodhäfte samt förslag på scoutmöten.

Läs mer om Tillsammans här.

Utbildning

Scouternas folkhögskola

Scouternas utbildningar Ledarskapsön är Scouternas utbildningssystem där vi möts för att lära oss mer och utmana oss själva. Vi har alla olika bakgrund, kunskap och erfarenheter som behövs. Alla dessa bidrar till att stötta världens bästa ungdomsrörelse. På Ledarskapsön skapar du själv din stig efter de intressen du har och de kompetenser du vill utveckla. Här hittar du mer information om öns olika platser och de utbildningar som finns där.

Läs mer om utbildningarna hos Scouternas folkhögskola och kolla i kurskatalogen vilka utbildningar som finns i närheten av dig framöver!

Utbildningssatsningen 2.0

Nu är det äntligen dags att elda igång utbildningssatsningen! Under fyra helger, med start hösten 2022, kommer det erbjudas utbildningar för dig som är eller vill bli ledare, för dig som vill ta ett större ansvar för avdelningen och för dig som vill lära dig mer om att utbilda. Alla utbildningar kommer att ha en nykter touch för att stärka vår profilfråga och vi kommer bland annat att arbeta utifrån programmaterialet Klartänkt och boken Nykter Scout. Läs mer om respektive kurstillfälle i kalendern. 

Trygga möten

I Nykterhetsrörelsens Scoutförbund arbetar vi aktivt med att skapa en trygg och säker verksamhet. Genom arbetet med Trygga Möten rustar vi våra ledare för att våga agera mot mobbning, övergrepp och kränkningar. Från och med 2013 är det obligatoriskt för alla scoutledare att utbilda sig i Trygga Möten. Mer om Trygga Möten och vad det innebär, programmaterial för verksamheten och länk till webbutbildning hittar du här.

Idékurs

Symbol för idékursen, silluetten av ett ljusIdékursen är en upplevelsekurs för dig som är utmanarscout.

KURSBESKRIVNING

Mål:
Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna tillämpa inhämtade erfarenheter, kunskaper och idéer i den egna utmanarscoutpatrullen.

Syfte:
Kursen ska ge deltagaren personlig utveckling och kunskap om vad utmanarscouting är.

Innehåll:

 • Jag och min patrull
 • Drogfrågan
 • Projektmetoden
 • Scoutprogrammet
 • Mångfald
 • Säkerhet och ansvar
 • Miljö
 • Friluftsliv i scouting

Målgrupp:
Deltagaren ska ha varit utmanarscout i minst en termin, ha fyllt 16 år och vara högst 18 år.

Genomförande:
Kursen är 6 dagar och genomförs av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.

Solvarg

Kursmärke med en varg i mitten omgiven av en gul solLedarutbildning PATRULL Solvarg utgår från ramverket för Scouternas ledarskapsprogram och är därmed öppen för scouter i alla scoutförbund. Kursen arrangeras av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund och utöver det vanliga innehållet för kursen lägger vi därför även fokus på drogfrågan.

KURSBESKRIVNING

Mål:
Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna tillämpa inhämtade erfarenheter, kunskaper och idéer i den egna äventyrarpatrullen.

Syfte:
Ledarutbildning PATRULL syftar till att ge scouterna redskap för att lära sig leda sina jämnåriga kamrater i en patrull för att göra ännu bättre scouting lokalt.

Innehåll:
Patrulledarens roll, Scoutteknik, Scoutmetoden, Patrullen, Jag, Säkerhet och ansvar, Hantverk samt Drogfrågan.

Kursen äger till största del rum utomhus och deltagarna sover i tält och lagar sin mat utomhus. Under kursen går deltagarna en hajk med övernattning i vindskydd . Deltagarna delas in i patruller som de turas om att leda.

Varje patrull har en fadder ur kursteamet som hjälper till att utveckla patrullen och individen.

Målgrupp:
Scouter som varit äventyrarscouter under minst ett år.

Genomförande:
Kursens längd är 8 dagar och den genomförs i regi av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.

Hitta din kår

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds lokalföreningar, scoutkårerna, finns på många orter i Sverige. För att hitta din närmast kår, klicka på kartan eller fyll i namnet på din ort eller postnummer nedan:

  @nykterscout

  Webshop

  Välkommen till vår webshop!

  Här hittar du profilprodukter, rekryteringsbroschyrer och programmaterial. Välkommen!

  Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
  LÄS MER OM VÅR VÄRDEGRUND
  Vill du bli medlem?
  Ja!